شناس نامه

من در سالِ ۱۳۳۶ به جهانِ هستی پرتاب شدم.
در این جهانِ عظیم؛ بررویِ کُرهِ زمین زنده گی می کنم. در خاورمیانهِ قارهِ آسیا ؛ کشورِ ایران ؛ تهران.
عبور از سال های زنده گی، تنها با کارِ دل خواه ، شیرین می شود.
برای من، پریدن از شاخه ایی به شاخه ی دیگرِ درختِ هنر اینچنین بوده است. موسیقی و هنرهای دیگر را در کنار هم تجربه کردن، ثمره ای عالی برایم در پی داشته و آن ،فهمِ ریشه ی مشترکِ تمامی شاخه های هنر، یعنی: {‌‌زیبایی} بوده است.
گر چه تعریف پدیده ی زیبایی، خود ، معمایی است پر رمز و راز! … اما، امیدِ رسیدن به زیبایی شناسیِ فردی را، هنرمندانی در طولِ تاریخِ بشر، بر ما اثبات کرده اند.

از اینکه به دنیا آمده ام؛ بسیار خُرسندام.
هَستی ؛ با ارزش ترین هدیه ایست که به من داده شده است.

Biography

I was flung into existence in 1957.
In this vast universe, I live in Tehran, Iran, Middle East, Asian Continent, Planet Earth.
A pleasant passage through life is only achievable if we find a satisfying line of work.
For me, springing from one branch on the Tree of Art to another, has been thus. My interactions with Music, alongside other Art Forms, has been immensely gratifying, because it has taught me about their common root, Beauty.
It is indeed a huge task to come up with a definition for Beauty, but works of other Artists, throughout history, guide us.
I am delighted to have been born.
Existence, has been the greatest gift bestowed upon me
.

تماس : E-mail: shemshal@gmail.com